امتیاز :
 تعداد امتیاز ها - 5
 تعداد بازدید - 6331

 ستادانتخابات۹۶

ازتب وتاب تعطیلات نوروزدرآمده درنیامده تاب وتب انتخابات ریاست جمهوری دامنگیرکشورخواهدشد.
انتخابات،صرف نظرازمباحث قانونی آن(ازنحوه تائیدصلاحیت توسط شورای نگهبان گرفته تاچگونگی رقابت نامزدها)چندنکته ظریف نیزداردکه به دوموردآن اشاره ای بسیارمختصرخواهم نمود.
اولین موضوع آنکه غالب نامزدهادرادوارگذشته چنین انتخاباتی خودوبرنامه های خود(گرچه بیشترآن وعدهافقط وفقط برای تحت تاثیرقراردادن خلق الله به منظوراستفاده ازآرای آنها بوده است)راازسایررقبا برتروبهترمیدانسته اند.گویی خودشان وبرنامه هایشان است که تنها نسخه تعالی ملت ومملکت است.زهی خیال باطل وزمان چه قاضی صریح ومنصفی است که شفاف کارنامه آنهارابه نمایش میگذارد.
نکته دوم آنکه برای پوشش انتخاباتی درسطح کشوری پهناورباجمعیتی بیش از۸۰میلیون نفرکه غالباپرداختن به سیاست ازروزمره ترین دلمشغولی آنهااست،هزینه بسیارهنگفتی،هزینه واقعابسیارهنگفتی میطلبد،این هزینه چگونه تامین میشود.چه پشتوانه مالی وجودداردکه قادراست این حجم عظیم تبلیغات راپوشش دهد؟آیاازاموال خودنامزداست،اگرآری،ازکجاآورده؟
آیاکس یاکسانیکه این هزینه های سنگین رامتقبل شده یامیشوند،چه انگیزه ای داشته یادارند؟درپی موفیقت نامزدی که موردحمایت مالی خودقرارداده اندچه توقع وانتظاری خواهندداشت؟و.....
بهرروی امیدوارم درموسم انتخابات مطالب مهمتروبیشتری راموردبررسی وکنکاش قراردهم.

محمدعلیمحمدی

منبع خبر :  باخبرباش
کد خبر :  

نظراتارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی شود. فیلدهای ضروری با * مشخص شده اند. *

اخبار مرتبط

شبکه های اجتماعی
شماره های تماس
  • تلفن : 03136622123
  • موبایل : 09133147435
  • موبایل : 09133658705
دفتر مرکزی
  • آدرس : اصفهان . چهارراه نظر . خیابان میر
  • بعد از پل شیخ صدوق . روبروی دبستان شهید احسانی
  • بن بست ایمانی . پلاک 41