تعداد امتیاز ها - 0
 تعداد بازدید - 3355

 شماچرانرفتی

درمدت قانونی ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری شاهدمراجعه افرادمتعدی بودیم که صرف نظرازاینکه رجل سیاسی مذهبی محسوب نمیشدند،بلکه ازحداقل های موردنیازیک کارمندجزئ نیزبرخوردارنبودند.
وبدون درنظرگرفتن خلاقانونی درانتخابات کشورولزوم چاره اندیشی مسئولین(کجاخلاقانونی نداریم وکجامسئولین چاره اندیشی کرده اند!!!!بماند)وحتی فارغ ازانعکاس خارجی موضوع خصوصادربین معاندین بایدقدری راجع این حجم گسترده اندیشیدوعلل آنراموردبررسی قرارداد.اماازآنجاکه فضای مجازی مختصات خودش راداردوراقم این سطورازعلم روانشناسی بی بهره است تنهابه لایه های ظاهری وکاملامشهودآن میپردازدباشدکه متخصصان رفتارشناسی به تجزیه وتحلیل جدی آن مبادرت نمایند.
دراین هجوم گسترده آدم های،غیررجل سیاسی مذهبی، طیف های مختلفی رادیدیم ازکلاه مخملی وفکل وکرواتی تاساپورت پوشهای هفت قلم بزک کرده امادرلابلای همین تنوع حرف دلهایی هم خواسته یاناخواسته زده شد. یکی ازآنهاخانمی بانوشته اینکه دین راازسیاست جدامیکنم ودیگری که مدعی بودآمده جیبش راپرکندوروح قدرت طلبیش راارضانمایدیااوکه ریاست جمهوری رافرصتی برای تحصیل میپنداشت، آن یکی که میگفت حاضراست باترامپ مسابقه دهدآنهم دراقیانوس هندومواردی ازاین دست صاحب این قلم رابه این فکرواداشت که،چه کرده اندعلمای مذهب وزعمای سیاست که زن مسلمانی که پدرومادرش برای پدیدآوردن حکومتی مبتنی بردین، ازمذهب سیاست زده گریزان است.
چرابایدتصورکنندرئیس جمهوری فرصتی طلای برای انباشت پول وارضایی روح پلیدقدرت طلبی است.چه باعث میشودفکرکنیم میتوان باچنین ادبیاتی بارئیس جمهوریک کشورولومستکبروشیطان صفت سخن گفت،چرابایدحدریاست جمهوری انقدرتنزل یابدکه جوانکی هنوزبه سن رای دادن نرسیده خودرانامزدکسب مقام آن بداند،مگرچه رفتاری رخداده که کلاه مخملی هاهم خودراواجدشرایط رسیدن به آن پست دانسته اند.
مخلص کلام آنکه آیاسلوک بعضی ازمسئولین درمسندقدرت موجب فراهم شدن چنین برداشتی درجمع کثیری که دررسانه هاخصوصافضای مجازی شاهدبودیم نشده است.
گفتا ز که نالیم که ازماست که برماست.
محمدعلیمحمدی

کد خبر :