حالت شب
  • Tuesday, 16 April 2024
بالای 60 درصد مردم خواهان دریافت واکسن خارجی هستند

بالای 60 درصد مردم خواهان دریافت واکسن خارجی هستند

در نظر خواهی مردمی که از سوی یک پایگاه دولتی انجام گرفته است بالغ بر 61.1 درصد مردم ترجیح میدهند از  واکسن خارجی برای مقابله با کرونا استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، بر اساس این آمار بالغ بر 22 درصد مردم برای مقابله با کرونا ترجیح میدهند از واکسن داخلی استفاده کنند و برای 17 درصد مردم فرقی ندارد.

دراین آمار آورده شده که 68.3 درصد  مردم از روند کنونی واکسیناسیون ناراضی هستند و 21.6 درصد  تاحدی و تنها 10.1 درصد از وضعیت فعلی واکسیناسیون رضایت دارند.

بیشترین انتقاد وارده به روند واکسیناسیون کمبود واکسن است که بالای 44 درصد را شامل میشود و 39.6 درصد بی‌برنامه‌گی در واکسیناسیون را مطرح میکنند.

و شلوغی مراکز واکسیناسیون، دوری مراکز و عدم اطلاع رسانی مناسب به مردم از دیگر گزینه های این آمار بود .

55.4 درصد مردم با روند کنونی واکسیناسیون امید ندارند که تا پایان سال بتوانند تمام جمعیت کشور را واکسینه بشوند، 23.8 درصد تا حدی و  20.7 درصد امیدوارند که تا پایان سال مردم واکسینه میشوند.

همچنین 37.8درصد مردم در حوزه تصمیمات دولت سیزدهم در زمینه واکسیناسیون کمتر پیگیری میکنند.

27.9 درصد تا حدی و 34.3 درصد از جمعیت ایران پیگیر کننده تصمیمات دولت فعلی در حوزه واکسیناسیون هستند.

دیدگاه / پاسخ