حالت شب
 • Tuesday, 23 April 2024
تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان

تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان

 به گزارش باخبرباش مراسم تکریم «علی تمنایی» و معارفه «سیدمهدی سیدین نیا» به عنوان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، صبح یکشنبه (۱ بهمن ۱۴۰۲) با حضور «سید محمد هاشمی» جانشین وزیر و معاون حقوقی، امور مجلس و استان ها  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع فرهنگی - هنری استاد فرشچیان اصفهان برگزار شد

 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان
 • تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان

دیدگاه / پاسخ