حالت شب
  • Sunday, 26 May 2024
سونوگرافی داپلر رنگی چیست؟

سونوگرافی داپلر رنگی چیست؟

بیماری هایی وجود دارند که رگهای خونی را درگیر می کنند و باعث کاهش، افزایش یا مسدود شدن جریان خون می شود و نتیجه آن اثرات شدید بر ارگانها و اندامهای بدن است . پزشکان از روشهای مختلفی جهت بررسی عروق، از جمله: آنژیوگرافی و یا سی تی اسکن با تزریق ماده حاجب استفاده می کنند . ولی اکثر این روشها، تهاجمی و دارای عوارض مختلف به علت تزریق ماده حاجب و اشعه ایکس می باشند.

سونوگرافی با تکنیک داپلر رنگی، یکی از روشهای غیرتهاجمی و ایمن است که نیاز به هیچگونه آمادگی از قبل ندارد و بدون استفاده از اشعه ی ایکس یا هرگونه تزریق نتایجی سریع داشته و عوارض جانبی در پی ندارد. در سونوگرافی داپلر رنگی، پس از قرار گرفتن وسیله ای به اسم پروب بر روی پوست بدن، متخصص آن را حرکت می دهد و امواج صوتی منتقل شده به بدن بر روی مانیتور دستگاه سونوگرافی به تصویر تبدیل می شود و اطالعات الزم از رگها و میزان جریان خون بدست می آید. چند مورد از کاربردهای سونوگرافی داپلر: سونوگرافی داپلر از راه گردن و جمجه: جهت تشخیص لخته خون، تنگی و انقباض تدریجی عروق گردن و مغز و همچنین سرعت جریان خون در بیماران مشکوک به سکته مغزی و بیماران با عالیمی نظیر سرگیجه استفاده می شود و به تشخیص کمک می کند.

سونوگرافی داپلر از عروق اندامها: برای تشخیص میزان باریک شدن و تنگی نسبی و یا گرفتگی کامل عروق استفاده می شود و هدف اصلی آن تشخیص ایجاد لخته خون در سیاهرگ، آمبولی در سرخرگ و بررسی واریس و نارسایی وریدی می باشد.

سونوگرافی داپلر از عروق احشایی: از سونوگرافی داپلر به طور گسترده در بیماران مبتال به فشارخون جهت بررسی وجود تنگی در عروق کلیه، بررسی عروق کبدی جهت ارزیابی علل نارسایی کبد و همچنین بررسی تخمدان و بیضه جهت تشخیص پیچ خوردگی عروق آنها استفاده می شود.

سونوگرافی داپلر جنین: از جمله کاربردهای سونوگرافی داپلر رنگی ارزیابی نحوه عملکرد جفت و جنین است و بررسی می کند که آیا جریان خون قسمت های مختلف بدن جنین ) از جمله مغز و قلب (طبیعی است و آیا جنین تمام مواد مغذی و اکسیژن مورد نیاز را دریافت می کند ؟

مرکز جامع تشخیص درمانی رسا واقع در شهرک سالمت اصفهان مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاهها ی سونوگرافی در زمینه انواع تصویربرداری از جمله سونوگرافی داپلر رنگی است و با استفاده از جدید ترین متدها در تشخیص انواع بیماری های عروقی، توانسته است نتایج خوب و ممتازی را در این زمینه به دست بیاورد .

شما می توانید جهت انجام خدمات رادیولوژی و سونوگرافی به آقای دکتر پویا اکبری پزشک متخصص رادیولوژی مرکز جامع تشخیص درمانی رسا واقع در اتوبان آقابابایی بعد از روگذر حکیم شفایی خیابان سپهر شهرک سالمت طبقه B2 مراجعه فرمایی

دیدگاه / پاسخ