حالت شب
  • Wednesday, 17 April 2024
اجرای 20 ساله طرح بین المللی غذای سالم برای جامعه سالم در اصفهان

در دیگر شهرها تمایل آسیاب دارها به آرد سفید 15 و 18 درصد است و نانوا هم پخت نان سفید را اولویت می داند.

عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه سالم و غلات کامل

اجرای 20 ساله طرح بین المللی غذای سالم برای جامعه سالم در اصفهان

 عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه سالم و غلات کامل گفت: از سال 1380 نهال نان های سبوس دار در اصفهان کاشته شد و به بهره برداری رسید که سال 1390 دهمین سالگرد تولید نان های سبوس دار  را در اصفهان جشن گرفتیم و سال 1400 بیستمین سالگرد آن برگزار شد.

خواجه در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: تولید نانهای سبوس در کشور از ایران قدیم وجود داشته منتها به دلیل خروج قطار از ریل سلامتی جامعه وارد مسابقه پخت آرد و نان سفید شده بود و تولید نان سبوس دار به بوته فراموشی سپرده شد.

وی به 13 مطالبه  جامعه نانوایان از رئیس جمهور در حوزه آرد و نان سبوس دار اشاره کرد و گفت: گندم سن زده و جوانه زده  توزیع نشود، گندم کم خواب  وتازه درو شده آرد نشود، مدیریت واحد  _ مقتدر و تصمیم گیر برای تعیین نرخ  خرید گندم  انتخاب شود، حمایت کامل از پخت نانهای ملی ومحلی صورت بگیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه سالم و غلات کامل بیان داشت: در جریان آسیابانی آردها   تهی سازی (با سبوس گیری) نشوند که بعد بخواهیم  غنی سازی ( با مواد شیمیایی) کنیم و از  سیاست سرکوب نرخ، سبک سازی چانه، ساکت سازی نانوایان با نرخ ناقص اجتناب شود.

نرخ نان متناسب با تورم سالیانه و قیمت تمام شده ترمیم شود

وی با اشاره به اینکه در خرید و نگهداری نان مشتری به اصل سرد سازی و انجماد توجه کنند، از تحمیل نمک ثابت برای آردهای متغیر اجتناب شود  ( ۴۰۰ گرم برای یک کیسه ارد ضعیف .متوسط.قوی) و از تحمیل تنورهای معیوب حرارت غیر مستقیم به نام استاندارد به نانوا  اجتناب شود .

عضو کمیته نان طیب استان قدس رضوی گفت: نرخ نان متناسب با تورم سالیانه وقیمت تمام شده  ترمیم شود و  فاصله صنفی  بین دونانوایی  حداقل ۵۰۰ متر احیا شود تا اصول فنی رعایت گردد.

خواجه با بیان اینکه هدف ازبازرسی نانوایان اصلاح امور باشد  نه مچ گیری ، ادامه داد: به دواصل آموزش ( به روزرسانی دانش نانوایان) وانگیزش ( به روز رسانی نرخ نان)توجه شود.

سلیقه محور جایگزین سلامت محوری شده است

عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه سالم و غلات کامل با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی آسیابها پتانسیل تولید آرد 7 درصد را دارند که در استان های دیگر چنین پتانسیلی وجود ندارد، افزود: در دیگر شهرها تمایل آسیاب دارها به آرد سفید 15 و 18 درصد است و نانوا هم پخت نان سفید را اولویت می داند.

وی با بیان اینکه سلیقه محوری جایگزین سلامت محوری شده است، ادامه داد: به امید اینکه بتوانیم نام ایران را با نان ایران پرآوازه کنیم زیرا که تولید نان سبوس دار ارزش صادرات دارد و از طریق پخت نان ایرانی میتوانیم هم ساله تعداد کثیری از گردشگران را به ایران جذب کنیم .

خواجه با اشاره به اینکه اصفهان پیش قراول در حوزه تولید نان سبوس دار با  آرد سبوس  دار( ۷درصد) یا کامل (۴درصد)  را درکشور دارد و شهر نمونه جهان محسوب میشود ، ادامه داد: به منظور احیای نان سالم یا نان سبوس دار که معادل تولید نان 7 درصد است نیاز به حمایت مسئولان و جامعه رسانه است.

دیدگاه / پاسخ